[git] チェックイン/チェックアウト時の改行コード自動変換

Windows環境の場合、gitのチェックイン/チェックアウトのときに改行コードの自動変換が働くケースがある。インストール直後のデフォルト設定では自動変換が有効になっているため注意すること。

チェックイン/チェックアウト双方向の自動変換

  Working   Repository
CHECK IN CR LF LF
LF LF
CHECK OUT CR LF LF

 

チェックインのみ自動変換

  Working   Repository
CHECK IN CR LF LF
LF LF
CHECK OUT LF LF

 

無変換

  Working   Repository
CHECK IN CR LF CR LF
LF LF
CHECK OUT CR LF CR LF
LF LF

 


関連項目 : [git] 拡張子などによる振る舞いの変更